Положення про сплату членських внесків

Опубліковано в Про АППУ Воскресенье, 13 Апрель 2014 08:54

Затверджене

Постановою Ради Асоціації платників податків України

№ 2/2 від 22 грудня 2010 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сплату членських внесків

Всеукраїнської громадської організації

«Асоціація платників податків України»

 

м. Київ

 

Положення про сплату членських внесків (надалі - Положення) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (надалі Асоціація) розроблене у відповідності до Статуту Асоціації та визначає розмір і порядок сплати вступних та членських внесків Асоціації. Це Положення затверджується Радою Асоціації і може бути змінене або скасоване лише нею.

1. Загальні положення

1.1. Сплата вступних та членських внесків є обов’язковою умовою членства в Асоціації.

1.2. Вступні та членські внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, їх розмір не підлягає перегляду після початку фінансового року.

1.3. Вступні внески – це кошти, які одноразово сплачуються фізичними особами (громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства) та юридичними особами (підприємствами, установами та організаціями), які подали письмову заяву про вступ в якості індивідуального чи колективного члена до Асоціації платників податків України.

1.4. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Асоціації.

1.5. Членські внески – це кошти, які сплачуються індивідуальним або колективним членом Асоціації щорічно впродовж всього терміну перебування членом Асоціації.

1.6. Члени Асоціації сплачують вступний внесок при вступі до Асоціації та в подальшому сплачують щорічні членські внески.

1.7. Контроль за своєчасною та повною сплатою членських внесків здійснює Ревізійна комісія Асоціації, ревізійні комісії місцевих осередків (Територіальних та Місцевих відділень) Асоціації.

1.8. При добровільному виході або виключенні з членів Асоціації вступні, членські внески не повертаються.

1.9. Грошові надходження від внесків членів Асоціації використовуються Асоціацією для реалізації статутної мети та завдань Асоціації.

2. Вступний внесок

2.1. Вступний внесок є ідентичним розміру річного членського внеску.

2.2. Вступні внески сплачуються фізичними та юридичними особами до прийняття рішення уповноваженим органом Асоціації про прийом заявника в члени Асоціації у відповідності до Статуту. Копія платіжного документу про сплату вступного внеску додається до заяви про вступ в Асоціацію.

2.3. Підставою для видачі свідоцтва про вступ до Асоціації є рішення відповідного керівного органу Асоціації або місцевого осередку Асоціації про прийом в члени Асоціації та перерахування суми вступного внеску в повному обсязі.

3. Членський внесок

3.1. Розмір членських внесків на поточний фінансовий рік визначається Радою Асоціації за встановленими категоріями та оформляється відповідним додатком до цього Положення. Якщо за 30 днів до початку нового фінансового року Радою Асоціації не будуть внесені зміни до розмірів членських внесків, вони вважаються пролонгованими на наступний фінансовий рік.

3.2. Членські внески до Асоціації також можуть бути у вигляді майна (обладнання, автотранспорту тощо), прав користування інтелектуальною власністю, інших майнових прав. Порядок передачі майна у власність Асоціації регулюється чинним законодавством України.

3.3. Внески членів Асоціації, віднесених до першої - четвертої категорій членів Асоціації сплачуються на рахунки відповідних Територіальних відділень (Додаток).

3.4. Внески членів Асоціації, віднесених до п'ятої категорії членів Асоціації сплачуються до Генеральної дирекції АППУ. 20 відсотків сплаченої суми внесків даної категорії членів Асоціації щоквартально перераховуються Генеральною дирекцією АППУ до Територіальних відділень (Додаток).

3.5. Територіальне відділення має щоквартально перерахувати на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації 10% (десять відсотків) від суми членських внесків, сплачених членами Асоціації першої - четвертої категорій, а решта залишається на розрахунковому рахунку Територіального відділення Асоціації

4. Порядок сплати вступних, членських внесків

4.1. Сплата членських внесків здійснюється особисто кожним членом Асоціації /керівним органом колективного члена Асоціації, шляхом перерахування коштів через банківські установи України на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації або Місцевого осередку Асоціації.

4.2. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації або відповідного Місцевого осередку.

4.3. У випадку несплати членом Асоціації членських внесків більше визначеного Статутом Асоціації терміну (дванадцять місяців), керівні органи місцевих осередків приймають рішення про виключення його з складу членів Асоціації.

4.4. Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Положенням про членство в Асоціації, за умови сплати вступного та щорічного членського внесків.

4.5. Облік вступних та щорічних членських внесків та контроль за ними покладаються на Генеральну дирекцію Асоціації, керівні/виконавчі органи відповідних місцевих відділень Асоціації.

4.6. При сплаті вступних та щорічних членських внесків, члени Асоціації зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

4.6.1. вступний внесок;

4.6.2. щорічний членський внесок;

4.7. Керівні органи місцевих осередків можуть прийняти рішення про сплату членських внесків членами Асоціації поквартально, окрім першої та другої категорій.

5. Порядок обліку внесків

5.1. Суми сплачених внесків фіксуються у бухгалтерському обліку структурних підрозділів Асоціації.

5.2. Голова Ради /виконавчий директор Територіального відділення на підставі відомостей бухгалтерського обліку про сплату внесків, один раз на квартал, до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, заповнює відповідні форми Єдиного реєстру членів Асоціації платників податків України і надсилає їх до Генеральної дирекції Асоціації.

5.3. Всі відомості про сплату вступних та членських внесків готуються у двох примірниках. Їх підписує Голова Ради Територіального відділення. Один примірник надсилається до Генеральної дирекції Асоціації, другий – зберігається у справах місцевого осередку, який його склав.

6. Дія положення та інше

6.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Радою Асоціації.

6.2. Всі питання, що не врегульовані Статутом Асоціації, цим Положенням і внутрішніми документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України або Статуту Асоціації, Рада Асоціації зобов’язана невідкладно привести у відповідність до чинного законодавства України або Статуту Асоціації норми даного Положення.

 

Додаток

до Положення про сплату членських внесків

Всеукраїнської громадської організації

«Асоціація платників податків України»

( в редакції, затвердженій Постановою Ради

№ 3/3 від 03.02.11)

Розміри внесків


Категорії Члени асоціації Розмір річних внесків
I Фізичні особи Від 50 грн.
II Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльност Від 500 грн.
III Малі підприємства Від 1000 грн.
IV

Середні підприємства

Від 5000 грн.

V

Підприємства – великі платники податків

Від 10000 грн.


Примітка:

1. Остаточне рішення щодо розмірів внесків першої – четвертої категорій приймаються керівним органом відповідного Територіального відділення Асоціації платників податків.

2. Остаточне рішення щодо розмірів внесків п’ятої категорії приймаються Правлінням Асоціації платників податків.

ads
ads
ads
ads
ads