Положення про членство

Опубліковано в Про АППУ Суббота, 12 Апрель 2014 18:56

 

Затверджене

Постановою Ради Асоціації

платників податків України

№ 2/2 від 22 грудня 2010 року

Зі змінами, затвердженими

Постановою Ради Асоціації

платників податків України

№ 5/3 від 09 грудня 2011 року

Зі змінами, затвердженими

Постановою Ради Асоціації

платників податків України

№ 2/5 від 18 вересня 2014 року

 

 

 

Положення


про членство


у Всеукраїнській громадській організації


«Асоціація платників податків України»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» розроблене на виконання положень Розділу 3 Статуту Асоціації.

Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» визначає порядок набуття та припинення членства в Асоціації, права та обов’язки членів та порядок їх обліку в Асоціації.

Терміни вживаються у Положенні в такому значенні:

Асоціація - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України».

Відділення – Територіальні та місцеві відділення Асоціації.

Положення - Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України».

Це Положення затверджується Радою Асоціації і може бути  змінене або скасоване лише нею.

 

Стаття 1. Членство в Асоціації

1.1. Членство в Асоціації є добровільним. Члени Асоціації можуть бути членами інших громадських об'єднань.

1.2. Членство в Асоціації є індивідуальним та колективним.

1.3. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства) на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов’язки по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів), які поділяють мету та завдання Асоціації, визнають та дотримуються положень Статуту Асоціації, своєю практичною діяльністю сприяють здійсненню мети та завдань Асоціації, сплачують членські внески.

              Для отримання статусу члена Асоціації фізична особа має ознайомитися та визнати Статут і Положення про Територіальне відділення Асоціації, подати до керівного органу місцевого осередку Асоціації або Правління Асоціації заяву встановленого зразку, сплатити на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації або Територіального відділення вступний внесок та протягом календарного місяця, після прийняття рішення про прийом в члени Асоціації - членський внесок за перший рік членства.

 

1.4. Колективними членами Асоціації можуть бути міжнародні, всеукраїнські та місцеві громадські організації та інші юридичні особи, на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов'язки по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), які поділяють мету та завдання Асоціації, визнають та дотримуються положень Статуту Асоціації, своєю практичною діяльністю сприяють здійсненню мети та завдань Асоціації, сплачують членські внески.

Для отримання статусу члена Асоціації уповноважений орган юридичної особи має ознайомитися та визнати Статут і Положення про Територіальне відділення Асоціації, подати до керівного органу місцевого осередку Асоціації або Правління Асоціації заяву встановленого зразку, сплатити на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації або Територіального відділення вступний внесок та протягом календарного місяця, після прийняття рішення про прийом в члени Асоціації - членський внесок за перший рік членства.

 

1.5. Прийом в члени Асоціації здійснюється за особистою заявою фізичної особи  або за заявою уповноваженої особи підприємства, установи чи організації або їх трудових колективів на підставі рішення керівного органу місцевого осередку Асоціації або Правління Асоціації.

Членство в Асоціації підтверджується членським квитком (для індивідуальних членів) або  свідоцтвом про членство в Асоціації (для колективних членів), затвердженими Радою Асоціації.

1.6. Вступ до Асоціації на правах колективного члена не тягне за собою автоматичного членства в Асоціації осіб, які входять до складу колективного члена Асоціації та фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою. За бажанням їх вступ до Асоціації здійснюється на загальних підставах. Колективні члени зберігають повну господарську та фінансову самостійність.

1.7. Колективні члени Асоціації беруть участь в її діяльності через своїх повноважних представників (по одному від кожного колективного члена), а індивідуальні - безпосередньо.

1.8. Всі члени Асоціації мають рівні права та обов’язки у вирішенні будь-яких питань діяльності Асоціації незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак, крім тих, щодо яких є обмеження, визначені Статутом та Положеннями Асоціації.

 

Стаття 2. Права та обов’язки членів Асоціації

2.1.Члени Асоціації, якщо інше не передбачено Статутом та/або Положеннями Організації, мають право:

              2.1.1. брати участь в управлінні Асоціацією через участь у загальних зборах (конференціях), З’їздах Асоціації безпосередньо або через своїх делегатів, вимагати розгляду будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;

              2.1.2. вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи Асоціації;

              2.1.3. обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації, її Відділень та отримувати інформацію про їх роботу. Правом бути обраними в керівні органи Асоціації наділені виключно індивідуальні члени Асоціації;

              2.1.4. вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації, брати участь у роботі Асоціації, її структурних підрозділів, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації, тощо;

              2.1.5. вносити пропозиції про поліпшення діяльності Асоціації, усунення недоліків в організації її роботи;

              2.1.6. отримувати підтримку Асоціації при захисті своїх законних прав з питань сплати податків;

              2.1.7. користуватися послугами Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених керівними органами Асоціації;

              2.1.8. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених керівними органами Асоціації або Місцевих осередків Асоціації в межах своєї компетенції;

2.1.9. здійснювати колективні заходи по захисту своїх інтересів;

2.1.10. при незгоді з рішенням виборчого органу Асоціації оскаржувати це рішення в керівному органі Асоціації вищого рівня, який розглядає скаргу на найближчому засіданні;

2.1.11. вийти з членів Асоціації шляхом подання письмової заяви та на умовах, передбачених Статутом Асоціації та цим Положенням.;

2.1.12. інші права згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2. В будь-яких публічних заявах член Асоціації має право згадувати про своє членство в Асоціації. Він не може згадувати про своє членство в Асоціації, якщо компетентним органом прийнято рішення про припинення його членства в Асоціації.

2.3. Члени Асоціації зобов’язані:

2.3.1. дотримуватися норм Статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів Асоціації, а також виконувати рішення керівних органів Асоціації, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;

2.3.2. сприяти своєю діяльністю досягненню мети, головних цілей i завдань Асоціації, не допускати дій, що наносять матеріальні збитки чи шкодять діловій репутації Асоціації, вживати заходів для усунення недоліків в роботі i помилок, якщо того вимагають органи Асоціації;

2.3.3. своєчасно сплачувати членські внески відповідно до Статуту Асоціації та Положення про членські внески Асоціації;

2.3.4. брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань Асоціації;

2.3.5. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Асоціації та/або її членів;

2.3.6. індивідуальні члени Асоціації зобов’язані надавати керівним органам Асоціації відомості про себе (ПІБ), контактні телефони, поштові та електронні адреси, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту  законних прав та інтересів її членів, що не суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних»;

2.3.7. колективні члени Асоціації зобов’язані надавати керівним органам Асоціації відомості про назву, код ЄДРПОУ, контактні телефони, поштові та електронні адреси організації та її посадових осіб, їх прізвище, ім'я та по батькові, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту  законних прав та інтересів її членів, що не суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних».

2.3.8.Члени Асоціації не мають права виступати в якості представника Асоціації або будь-якого її органу без відповідних повноважень або доручень.

Стаття 3. Порядок вступу до Асоціації

3.1. Прийом у члени Асоціації здійснюється місцевими осередками Асоціації, на підставі письмової заяви заявника - фізичної або юридичної особи на ім’я керівного органу місцевого осередку Асоціації. У разі відсутності на відповідній території місцевих осередків Асоціації, прийом здійснюється шляхом подання Правлінню Асоціації заяви про вступ до Асоціації.

3.2. Заяви про вступ до Асоціації реєструються керівним органом місцевого осередку/Виконавчою дирекцією місцевого осередку Асоціації у книзі обліку та реєстрації заяв про вступ до Асоціації або Генеральною дирекцією Асоціації.

3.3. До заяви фізичної особи додається документ про сплату вступного внеску.

 

3.4. До заяви юридичної особи додаються:

-   копія першого аркуша Статуту підприємства, установи чи організації, з позначкою про реєстрацію суб’єкта господарювання;

-       копія документу, що підтверджує державну реєстрацію;

-       документ (копія документу) про сплату вступного внеску.

3.5. Заява за встановленою формою з доданими документами надсилається рекомендованим листом або надається особисто відпов доідного місцевого осередку Асоціації, або до Генеральної дирекції Асоціації.

3.6. Керівні органи місцевих осередків Асоціації або Правління Асоціації приймають рішення про прийом або відмову у прийомі до Асоціації у строк не більший ніж 1 місяць з дати подання заяви про вступ до Асоціації.

3.7. Членство в Асоціації, для виключених із складу Асоціації, може бути поновлене тими керівними органами Асоціації або керівними органами місцевих осередків, які приймали рішення про їх виключення із складу Асоціації.

3.8. Рішення керівного органу Місцевого або Територіального відділення Асоціації, Правління Асоціації про відмову у прийомі до Асоціації має бути вмотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником в керівному органі Асоціації вищого рівня.  Прийняте ним рішення є остаточним.

3.9. Після прийняття рішення керівним органом місцевого осередку Асоціації або Правління Асоціації про прийом заявника до Асоціації, протягом 10 робочих днів з дати прийняття  заявнику направляються:

- Свідоцтво члена Асоціації платників податків України, встановленого зразка;

- повідомлення про термін сплати та розмір щорічного членського внеску, якщо цей внесок не був сплачений заявником до прийняття рішення про його прийом до Асоціації;

3.10. У випадку втрати Свідоцтва члена Асоціації платників податків України, члену Асоціації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат».

Стаття 4. Припинення членства в Асоціації

4.1. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

4.1.1. смерті члена Асоціації;

4.1.2. виходу з членів Асоціації за власним бажанням (добровільний вихід) у порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням;

4.1.3.  виключення з членів Асоціації (примусове виключення) у порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням.

4.2.    Член Асоціації вважається виключеним з Асоціації після прийняття рішення відповідним керівним органом територіального, місцевого відділення або Правлінням Асоціації. При вирішенні питання про примусове виключення з членів Асоціації, член Асоціації, стосовно якого приймається таке рішення, участі в голосуванні не приймає.

4.3.    Добровільний вихід зі складу членів Асоціації здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена Асоціації шляхом подання письмової заяви до керівного органу територіального, місцевого відділення або Правління Асоціації.

4.4.    Примусове виключення членів Асоціації з її складу здійснюється виключно у випадках:

4.4.1. учинення  членом Асоціації дій, що суперечать Статуту Асоціації та погіршують стан  і репутацію Асоціації або репутацію її членів;

4.4.2. у разі, якщо член Асоціації втратив з нею зв'язок, не бере участі в її заходах та діяльності, не виконує обов'язків члена Асоціації, у тому числі має заборгованість зі сплати членських внесків за попередній розрахунковий період, який визначається «Положенням про сплату членських внесків».

4.5.    При добровільному виході з Асоціації або виключення з членів Асоціації, внесені добровільні пожертвування, членські та вступні внески поверненню не підлягають.

4.6.    У випадку припинення членства в Асоціації її посадових осіб, у тому числі Президента, Перших віце-президентів, віце-президентів Асоціації, членів Ради Асоціації, членів Ревізійної комісії Асоціації, членів Правління Асоціації, Генерального директора Генеральної дирекції Асоціації з підстав, передбачених Статутом та цим Положенням, повноваження вказаних осіб припиняються достроково. Рішення про припинення членства в Асоціації названих осіб приймається виключно Радою Асоціації  за поданням Правління Асоціації.

Стаття 5. Заключні положення

5.1. Всі питання стосовно Членства   Асоціації, які не врегульовані  даним Положенням, Статутом Асоціації, або іншими  внутрішніми документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2 У разі існування  розбіжностей між нормами цього Положення та Статуту Асоціації, перевага надається Статуту Асоціації.

ads
ads
ads
ads
ads